top of page
Dandelion.png

Algemene voorwaarden

Anne-Marie Lenjou

Dit zijn de algemene voorwaarden van Anne-Marie Lenjou met maatschappelijke zetel te Gaverstraat 44, 9160 Lokeren en ingeschreven in K.B.O. onder nummer BE0837671709.

 

 

1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Anne-Marie Lenjou met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt.  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.  Anne-Marie Lenjou behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Iedere cliënt die een samenwerking met Anne-Marie Lenjou aangaat is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en integraal te hebben goedgekeurd.

 

2. Dienstverlening

 

Anne-Marie Lenjou biedt psychologische begeleiding en psychotherapie aan.  [AL1] De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid.  Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen/problemen van zijn/haar leven.

 

De dienstverlening wordt uitgeoefend door Anne-Marie Lenjou op volgend adres: Gaverstraat 44 in 9160 Lokeren.  Ook wanneer de dienstverlening op andere locaties of online doorgaat, gelden de algemene voorwaarden van Anne-Marie Lenjou. 

De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.  De werkwijze van Anne-Marie Lenjou wordt toegelicht tijdens het eerste oriënterend kennismakingsgesprek.

Anne-Marie Lenjou garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen.  Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten.  Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Anne-Marie Lenjou het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

 

Anne-Marie Lenjou is gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code van relatie-en gezinstherapeuten (www.bvrgs.be).  De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn het beroepsgeheim en het recht op informatie, zoals voorzien in de Belgische wet op de patiëntenrechten uit 2002.

 

3. Deelname en aansprakelijkheid

 

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid.  Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Anne-Marie Lenjou, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

 

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de therapeut of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de therapeut aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de therapeut afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De therapeut is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die hem wordt toevertrouwd door de opdrachtgever of cliënt.

 

4. Privacy

Anne-Marie Lenjou bewaakt zorgvuldig de bescherming van de privacy van de cliënt bij het beheer van zijn/haar persoonsgegevens tijdens het verzorgen van goede psychologische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Verdere informatie vindt u in het document ‘Privacybeleid’.

5. Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant en kan u terugvinden op de website.  Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand op voorhand aangekondigd.

 

6. Betaling, factuurvoorwaarden en annulatie

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door Anne-Marie Lenjou voor akkoord ondertekend, zijn deze factuurvoorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen Anne-Marie Lenjou en de cliënt.

  2. Annulering van een sessie dient uiterlijk 24 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie te gebeuren.  Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Anne-Marie Lenjou de annulatie ontvangt via e-mail, sms, telefoon of op de voicemail. Indien de cliënt de sessie binnen de 24 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie annuleert, dan is de cliënt Anne-Marie Lenjou een bedrag van 50 % van de waarde van de voorziene sessie verschuldigd. Indien de cliënt zonder verwittiging op zijn of haar sessie afwezig is, dan is de cliënt Anne-Marie Lenjou een bedrag van 100 % van de waarde van de sessie verschuldigd. Indien Anne-Marie Lenjou zelf de sessie van de cliënt annuleert, kan de cliënt aanspraak maken op dezelfde vergoedingen en modaliteiten zoals hierboven uiteengezet.

  3. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen te betalen te Gaverstraat 44 , 9160 Lokeren. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een eerste aanmaning per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verzonden worden, waarbij de hoofdsom verhoogd wordt met de verwijlinteresten a rato van de wettelijke interestvoet. Bij gebrek aan betaling na de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning verzonden worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Bij deze tweede aanmaning zal de cliënt een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-. In het geval Anne-Marie Lenjou haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de cliënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.  Voor de eerste aanmaning die wordt verzonden door Anne-Marie Lenjou wordt een administratieve kost van € 7,- gerekend.

  4. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat voortvloeit uit deze factuurvoorwaarden. Wanneer de cliënt te laat komt, wordt de duur van de sessie niet verlengd.  De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

 

7. Overmacht

Er is overmacht wanneer de omstandigheid de nakoming van de afspraak volstrekt onmogelijk heeft gemaakt en de cliënt terzake geen enkele fout treft.

 “Volgens de traditionele overmachtsleer kan dus alleen een omstandigheid als overmacht, toeval of vreemde oorzaak weerhouden worden, wanneer deze omstandigheid een onoverkomelijk beletsel vormt voor de nakoming van de verbintenis. Maakt derhalve geen overmacht uit, de omstandigheid die de uitvoering van het contract niet onmogelijk maakt, maar slechts moeilijker of kostelijker (…) (KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F., DE TEMMERMAN, B., “Verbintenissenrecht 1981-1992”, T.P.R.,1994-1 516-519)

“Voor overmacht volstaat het overigens niet dat de nakoming van de verbintenis volstrekt of menselijkerwijs onmogelijk is geworden. Tevens is vereist dat de onoverkomelijke hinderpaal niet te wijten is aan of niet gepaard mag gaan met een fout in hoofde van de cliënt, fout zonder dewelke de uitvoering van de afspraak toch had kunnen plaatsvinden. Hierop steunen de regels dat de vreemde oorzaak onvoorzienbaar en onvermijdbaar moet zijn geweest en dat de cliënt zich niet kan beroepen op een hinderpaal die aan zijn eigen nalatigheid of onvoorzichtigheid te wijten is. Ook deze bewijslast rust op de debiteur (…)” (KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F., DE TEMMERMAN, B., “Verbintenissenrecht 1981-1992”, T.P.R., 1994-1, 524-529)

 

8. Opschorting en ontbinding

Indien het vertrouwen van Anne-Marie Lenjou in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Anne-Marie Lenjou zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen. Bij wanbetaling kan Anne-Marie Lenjou de adresgegevens doorgeven aan derden (zie privacybeleid).

Anne-Marie Lenjou kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is. In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing helder gecommuniceerd en gemotiveerd.

9 Intellectuele rechten [AL2] 

Anne-Marie Lenjou behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anne-Marie Lenjou en vermelding ervan.

10 Deontologische code en erkenning

De psychotherapeutische diensten van Anne-Marie Lenjou vallen onder de wet op de gezondheidszorgberoepen en zijn onderhevig aan de wet op patiëntenrecten.  Anne-Marie Lenjou is onderworpen aan het beroepsgeheim en de ethische code voor Relatie- en gezinstherapeuten (https://www.bvrgs.be/over-bvrgs/commissies/ethiek-deontologie).

11 Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, per mail, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan Anne-Marie Lenjou binnen de 10 werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van betalingsverplichting.

Indien een gesprek geen oplossing biedt kan de cliënt terecht bij de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (www.bvrgs.be).

Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be

 

Pampas 3.png
bottom of page